Salgs- og leveringsbetingelser

Sist oppdatert 16.11.2021

Disse salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse mellom kunde og Idealtrykk AS (Idealtrykk) dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

1. TILBUD OG AVTALE

1.1. Alle tilbud er bindende i 30 dager regnet fra tilbudets dato hvis ikke annet er spesifisert i tilbudet. Bindende avtale anses inngått ved skriftlig bestilling eller eventuelt ved skriftlig akseptert tilbud. Produksjonen vil bli gjennomført av Idealtrykk og/eller hos underleverandører

2. PRIS OG PRISFORUTSETNINGER

2.1. Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), eksklusive merverdiavgift, EX Works (EXW) Idealtrykk sin adresse. Vi forbeholder oss retten til å endre produktdata og priser fortløpende uten varsel. Vi tar forbehold om feil i tekster, priser og utsolgte varer. Et eventuelt fritak fra merverdiavgift må kunden dokumentere overfor Idealtrykk.

2.2. I prisen inngår ikke:
- Merarbeid eller omkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmateriellet er ufullstendig eller mangelfullt.
- Meromkostninger som følge av kundes ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.
- Meromkostninger, herunder eventuell bruk av overtid, som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives kunden.
- Meromkostninger dersom priser på råmaterialer eller offentlige avgifter endres mer enn 5 % fra tilbudets dato til produksjonsstart.
- Meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunde endrer sin ordre etter at avtale er inngått.

2.3. Originalmateriell skal leveres i digital form som trykklare filer / PDF i netto størrelse 1:1, eller som skalerbare filer. Se retningslinjer for klargjøring av filer på siden «Send oss filer». Vi forbeholder oss retten til å foreta små justeringer dersom det foreligger mangler hos kunden. Derfor forbeholder vi oss retten til å ta oss betalt for dette nødvendige arbeidet.

2.4. Det forutsettes at kunden selv har kontrollert dokumentet. Oppretting av feil blir registrert som merarbeid og faktureres i tillegg til den avtalte pris.

2.5. Hvis kunden er til stede ved trykkstart, er det de godkjente prøvetrykkene som benyttes som kontrollgrunnlag. Dersom det må gjøres endring utover fargelikhet med prøvetrykkene, må kunde betale for medgått tid og materiell.

3. LEVERINGEN

3.1. Produksjonstid avhenger av produktet og opplyses i tilbud/ordrebekreftelse. Hvis det er mulig å gjennomføre produksjon på kortere tid enn avtalt, og partene er enige om dette, vil det påløpe et tillegg.

3.2. Av produksjonstekniske årsaker forbeholder Idealtrykk seg retten å levere et avvik på opptil +/- 10% av bestilt antall på visse produkter.

3.3. Leveringen anses skjedd når varen er levert transportør eller gjort tilgjengelig for henting fra Idealtrykk sin adresse.

3.4. Idealtrykk skal uten ugrunnet opphold underrette kunde om forhold som medfører forsinkelse av levering, herunder forsinkelse som skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endring i oppdraget etter at arbeidet ble igangsatt. Krav om erstatning for forsinkelse må fremsettes senest 8 dager etter faktisk levering for å kunne gjøres gjeldende.

3.5. Blir kunden skadelidende som følge av for sen levering, kan den kreve erstatning for dokumenterte direkte tap begrenset oppad til 10 % av fakturabeløpet for den vare som er forsinket.

3.6. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning som følge av forsinket levering utover det som følger av punkt 3.4. Kunden kan derfor ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap, herunder bl.a. kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.

4. BETALINGEN

4.1. Alle kunder blir kredittsjekket og må vurderes som kredittverdige før kreditt innvilges. Idealtrykk forbeholder seg retten til å trekke tilbake innvilget kreditt om kunden senere vurderes som ikke-kredittverdig. For kunder som ikke vurderes som kredittverdige kreves det forhåndsbetaling før produksjon startes. For alle privatkunder kreves det forhåndsbetaling før produksjon startes.

4.2. Betaling skal skje innen 10 dager etter fakturadato for kunder som innvilges kreditt etter punkt 4.1, hvis ikke annet er avtalt. Betaling har funnet sted når beløpet er registrert på konto disponert av Idealtrykk.

4.3. Hvis betaling ikke skjer innen rett tid, belastes forsinkelsesrenter etter den til enhver tid gjeldende prosentsats i henhold til forsinkelsesrenteloven.

4.4. Til sikkerhet for korrekt betaling har Idealtrykk tilbakeholdsrett i varer eller andre gjenstander som kunde oppbevarer hos Idealtrykk. Idealtrykk har rett til å realisere dette til dekning av sitt krav. Kunden skal underrettes på forhånd dersom realisasjon er aktuelt.

4.5. Idealtrykk forbeholder seg retten til å stanse igangværende arbeid dersom kunden ikke har betalt en forfalt fordring.

4.6. Ved eventuell reklamasjon har kunden bare rett til å holde tilbake den del av fakturabeløpet som er omtvistet. Holdes et slikt beløp tilbake, skal det forrentes etter pkt. 4.2 dersom reklamasjonen ikke blir tatt til følge.

4.7. Ved oppdrag som er spesielt store, og som har en produksjonstid over to uker, har Idealtrykk rett til å fakturere a-konto etter hvert som deler av oppdraget blir utført.

5. MANGLER

5.1. Idealtrykk har ikke ansvar for feil og mangler som kunden ikke har rettet i korrektur eller prøvetrykk.

5.2. Oppfatter kunden leveringen som mangelfull, må den reklamere skriftlig og innen 8 dager. Dersom det reklameres for sent, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

5.3. Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål (ingen forringelse av markedsverdi eller informasjonsverdi), begrenses kundens krav til eventuelt prisavslag. Idealtrykk sitt ansvar er uansett begrenset oppad til 25 % av fakturabeløpet for den vare som er mangelfull.

5.4. Dersom mangelen er av en slik art at det leverte produkt ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp ikke kan skje innen rimelig tid, kan kunden heve kjøpet. Eventuell heving betinger at varen ikke blir benyttet, samt tilbakelevert i sin helhet.

5.5. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til, driftstap, avsavnstap, følgeskader og tapt fortjeneste, som følge av mangel på det leverte produkt.

5.6. Idealtrykk skal alltid først gis muligheten til å rette opp mangelfull levering med ny, eller supplerende levering, før økonomisk kompensasjon er aktuelt.

6. RETUR OG REFUSJON

6.1. Alle bestillinger betraktes som bindende. Hvis en kunde ønsker å annullere en ordre, forbeholder vi oss retten til å belaste kunden for påløpte kostnader i forbindelse med klargjøring og produksjon.

6.2. Salg fra Idealtrykk til næringsdrivende har ingen retur- eller angrerett, og ingen rett til refusjon. Salg av spesialtilpassede varer fra Idealtrykk til privatpersoner har ingen retur- eller angrerett jf. angrerettlovens §22, bokstav e).

6.3. Idealtrykk kan, etter nærmere avtale, ta varer i retur. Retur uten avtale krediteres ikke. Ved retur forutsetter vi at varen er «som ny», ubrukt og i originalemballasje. Vi erstatter ikke skader forårsaket av kunden. I tilfeller hvor retur er avtalt betaler kunden fraktkostnadene. Som følge av kostnader med pakking, lager og arbeidstid vil kunde i tillegg bli belastes 15% av varens verdi ved retur.

6.4. Spesialtilpassede produkter kan ikke tas i retur.

7. ANSVARSBEGRENSNING

7.1. Såfremt levering hindres p.g.a. Force Majeure, er ikke Idealtrykk forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.

7.2. Det påligger kunden å innestå for at det foreligger lovlig hjemmel for re-produksjon og trykking av alle elementer i bestillingen. Dersom ordren innbefatter montering, påligger det likeledes kunden å innestå for at alle offentlige godkjenninger for plassering og montering foreligger.

7.3. Idealtrykk kan oppbevare datafiler benyttet til kundens produkt.

7.4. Dersom det avtales mellom partene at lagrede digitale datafiler skal utleveres, er Idealtrykk i slike tilfeller uten ansvar for eventuelle feil og/eller ekstraarbeid kunden eller kundens samarbeidspartnere måtte få med det materiell som er mottatt fra Idealtrykk.

8. EIENDOMSRETT

8.1. Forslag, skisser, tegninger og originalmateriell som er utarbeidet av Idealtrykk er Idealtrykk sin eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Grunnlagsmateriell må bare anvendes av kunden.

9. TVISTER

9.1. Tvister mellom partene om forståelsen og gjennomføring av denne avtale, er partene enige om å forsøke løse ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet kan hver av partene kreve at saken skal avgjøres ved voldgift etter voldgiftsloven.

KONTAKTINFORMASJON
Idealtrykk AS
Borgenveien 120
1388 Borgen

Telefon: 47 28 00 00
Epost: post@idealtrykk.no
Org nr: 922 845 077 MVA